REC-PLAY 2020 – neverejná

PREHLIADKA REC-PLAY 2020 – neverejná

Záujem mládeže o prezentáciu vlastnej autorskej videotvorby bol tento rok nad očakávanie vysoký. Svedčí o tom aj 40 prihlásených snímok do postupovej  súťažnej prehliadky REC-PLAY 2020. 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a nariadením vlády SR o zákaze organizovania verejných kultúrnych podujatí, musel organizátor podujatia, ktorým je Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, zrušiť pôvodne plánovanú verejnú projekciu filmov, ktorej súčasťou mal byť aj rozborový seminár pre autorov filmov s členmi odbornej poroty.

V záujme postupu filmov do krajského kola súťaže Cineama však prebehlo dňa 30.3. online hodnotenie filmov trojčlennou odbornou porotou, ktorej predsedal Peter Šimkanin  s členmi Natáliou Brzáčovou a Šimonom Mészárosom. 

  rozhodla neudeľovať v jednotlivých kategóriách a žánroch 1.-3. miesto, ale navrhla organizátorovi ohodnotiť filmové diela ocenením : TOP FILM a ČESTNÝM  UZNANÍM. Zároveň navrhla na postup do krajského kola súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby Cineama aj neocenené filmy, ktoré spĺňali hodnotové a estetické kritéria a tiež dosahovali  umeleckú a technickú kvalitu. Zo 40 filmov, ktoré autori zaslali do súťaže, bolo odbornej porote predložených na hodnotenie 37 filmov. 3 filmy organizátor vylúčil zo súťaže pre nesplnenie kritérií. 

Odborná porota navrhla v I. kategórii – autori do 16 rokov na postup do krajského kola 5 filmov, z toho jeden film získal ocenenie TOP FILM a dva filmy ČESTNÉ UZNANIE. V kategórii autorov od 16-21 rokov postúpilo na krajskú súťaž 16 filmov, z toho  päť  získalo ocenenie TOP FILM a tri filmy ČESTNÉ UZNANIE. V kategórii autorov nad 21 rokov sa do súťaže zapojili traja autori s troma filmovými dielami, z ktorých dva navrhla porota na postup do vyššieho kola súťaže. V tejto kategórii nebolo udelené žiadne ocenenie. Celkový počet postupujúcich filmov je tak 23. 

Z hľadiska umeleckej úrovne porota vyzdvihla účasť mladých autorov s veľkým umeleckým a výtvarným nadaním, ktorí svoj talent uplatnili v animovaných filmoch. Prejavilo sa tu aj výborné pedagogické vedenie mládeže. Systematická práca sa odrazila aj na výslednom spracovaní filmov. Taktiež konštatovala každoročne sa zlepšujúcu technickú úroveň zaslaných snímok. Rezervy však vidí v dramaturgii filmov, režijnom vedení hercov, strihovej skladbe a správnom aplikovaní prvkov filmovej reči pri realizácii filmového diela. Animované filmy prekvapili viac a boli na rozdiel od iných žánrov  umelecky hodnotnejšie. Zastúpené boli pestrým radom techník, pri ktorých autori  dokázali zužitkovať ich potenciál. Ocenené filmy vynikali aj po umeleckej stránke, či už osobnou výpoveďou ako napríklad Spojenie, vizuálnou nápaditosťou ako napríklad Telemea alebo Fisker. Porotu zaujal aj film Na stole od  desaťročnej autorky Barborky Brindžákovej. Urobila plôškový film so spádom, absurdnou  pointou a možno vracajúcim nás do obdobia grotesky bez toho, aby robila niekde kompromisy. 

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria ďakuje všetkým autorom, ktorí sa zapojili do súťaže REC-PLAY 2020 a drží palce všetkým postupujúcim v ďalších kolách. 

Po stabilizovaní situácie bude hľadať s partnerom Tabačka Kulturfabrik náhradný termín pre premietnutie všetkých prihlásených filmov širokej verejnosti.

 

Verejná projekcia filmov sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý autorom filmom oznámime.


REC-PLAY 2020

Oznamujeme, že organizátor súťažnej prehliadky REC-PLAY 2020, ktorým je  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, v súvislosti s pokynom predsedu KSK, ruší všetky hromadné kultúrne podujatia s účinnosťou od 10.3. až do odvolania.

Filmy, ktoré autori zaslali do súťaže budú premietnuté v pôvodne stanovenom termíne neverejne, iba za účasti poroty, ktorá navrhne na postup do krajského kola kolekciu filmov a taktiež ocenenia pre autorov. O výsledkoch súťaže a odovzdaní ocenení  budeme autorov informovať e-mailom. Výsledky budú zverejnené aj na stránke www.kcubar.sk

Každoročne pripravovaná regionálna prehliadka videotvorby mladých pod názvom REC-PLAY si bezpochyby získala svojich priaznivcov. Dôkazom toho je až 40 prihlásených snímok do tohoročnej súťaže od 28 autorov a 2 kolektívov z Košíc a okolia. Do súťažnej prehliadky sa aj tento rok zapojili deti z Centra voľného času v Košiciach, zo ZUŠ Bernoláková, ale aj stredoškoláci zo Školy umeleckého priemyslu a Strednej súkromnej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Filmy bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení : Peter Šimkanin, Natália Brzáčová, Šimon Mészáros. Organizátormi  regionálnych prehliadok v kraji sú kultúrne zariadenia KSK. Pre Košice a Košice-okolie je to  Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica bolo organizátorom Spišské osvetové stredisko. V priestoroch Gemerského osvetové strediska sa  na krajskej súťažnej prehliadke Cineama zídu 4. apríla 2020 tí najšikovnejší filmári z Košického kraja. Veríme, že svoje prvenstvo obhája svojimi nápaditými a skvelými snímkami aj tohto roku na celoštátnej súťaži Cineama v Bardejove, ale aj na Českom videosalóne v Ústi nad Orlicí v Českej republike či na svetovej súťaži amatérskych filmov UNICA v Birminghame vo Veľkej Británii.

Zoznam filmov – VÝSLEDKY REC – PLAY  2020