Úspechy kraja na súťažiach ZUČ

Úspechy Košického kraja na postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v roku 2019

/výsledky práce  s talentami nášho kraja/

Kultúrno-osvetové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa za niekoľko desaťročí svojej činnosti vyprofilovali na kultúrno-spoločenské a vzdelávacie organizácie, ktoré organizujú široké spektrum tvorivých a vzdelávacích aktivít, napomáhajú uchovávať a šíriť tradície v danom regióne, vykonávajú odbornú metodickú aj dokumentačnú činnosť a v neposlednom rade majú významný podiel na vyhľadávaní a rozvíjaní talentov predovšetkým z radov mládeže, ale aj dospelých. K ich objavovaniu a podpore dochádza okrem iného aj prostredníctvom realizácie postupových súťaží a to v každej oblasti umeleckého druhu a žánru. 

Realizovanými súťažnými podujatiami sa zabezpečuje nielen prezentácia a konfrontácia neprofesionálnych umelcov od tých najmladších až po dôchodkový vek, ale aj spätná väzba, ktorú účastníci súťaží získavajú od odborníkov prostredníctvom rozborových seminárov. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktorú umožňujú talentovaným jednotlivcom, ale aj kolektívom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej oblasti záujmovej činnosti.

Systém regionálnych a krajských súťaží, ktoré sa realizujú vo vybranom regióne kraja v rôznych  oblastiach záujmovej činnosti ako  folklór a folklorizmus, film, fotografia, výtvarná tvorba, hudba, umelecký prednes a  divadlo  je priamo naviazaný na celoštátne súťaže a prehliadky, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria ako vybrané osvetové zariadenie KSK s krajskou pôsobnosťou vystupuje ako koordinátor týchto postupových súťaží.

V roku 2019 sa uskutočnilo v Košickom kraji spolu 60 súťaží, z toho 14 krajských a 2 celoštátne. Celkovo sa do nich zapojilo vyše 5 400 súťažiacich z radov mládeže, dospelých, ale aj seniorov. O vysokej úrovni organizovaných súťaží a prehliadok svedčia nielen vysoké počty účastníkov, ale aj pozitívna spätná väzba návštevníkov. 

Tí najlepší, ktorí uspeli v krajských kolách,  reprezentovali náš kraj na celoštátnych súťažiach, z ktorých si odniesli množstvo ocenení. 

V oblasti folklóru sa uskutočnili celkovo tri súťaže. Na celoštátnej prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha získal titul Laureát v kategórii B – tanečníkov interpretujúcich vlastnú lokálnu tanečnú tradíciu, tanečný pár z FSk Švarkare z Košickej Novej Vsi, v zlatom pásme sa umiestnil pár z FS Hornád z Košíc, v striebornom pásme pár z FSk Škvarkare. V kategórii A bol so svojim čardášom zaradený do strieborného pásma tanečný pár z FS Borostyán z Drnavy  (Rožňava). Cenu Petra Homolku si odniesol Róbert Sabol z FS Hornád z Košíc. Na prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá sa pod názvom Eniki Beniki uskutočnila v Košiciach, získal titul Laureát Detský folklórny súbor Oriešok zo Smižian, v striebornom pásme skončil Detský folklórny súbor Hanička z Košíc. Vidiečanova Habovka je názov celoštátnej súťaže hudobného folklóru dospelých, kde sa v zlatom pásmo umiestnili všetci súťažiaci z Košického kraja. V kategórii sólisti speváci a spevácke duá to boli  Jozef Kolesár z Dvorianok (Trebišov) a  Lucia Jarošíková z Margecian, v kategórii sólisti inštrumentalisti Samuel Bálint z Parchovian (Trebišov) a v kategórii speváckych skupín  FSk Pantľička z Košickej Belej (Košice-okolie).

Na úseku neprofesionálneho filmu, fotografie a výtvarnej tvorby patrí náš kraj dlhodobo medzi tie najúspešnejšie. 

Na  celoštátnej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby Cineama zabodovali dva kolektívy s animovanými filmami vo vekovej  kategórii  do 16 rokov:  Detská filmová spoločnosť z Košíc, ktorá sa umiestnila na 1.mieste a kolektív ANIMOsCool z Rožňavy na 2. mieste. Mládežníci do 21 rokov boli úspešní so svojou tvorbou nielen s animáciami, ale tiež hranými filmami i experimentmi a odniesli si tak do Košíc ďalších šesť cien a jednu cenu do Rožňavy.

Fotografická tvorba je každoročne  prezentovaná na celoštátnej súťažnej výstave AMFO, kde tento rok získal najvyššie ocenenie Hlavnú cenu Daniel Pastucha z Košíc, ocenená bola aj autorka vo vekovej  kategórii do 16 rokov Kornélia Tóth z Košíc – 2.miesto, za Cykly a seriály Izabela Horňáková z Borše – 1.miesto a Mária Kostovčíková z Michaloviec získala Čestné uznanie.  Porota ocenila čestným uznaním aj multimediálnu prezentáciu Petra Pochylého z Michaloviec.

Do súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa každý rok zapája v Košickom kraji približne sto výtvarníkov od stredoškolskej mládeže až po seniorov. Z celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum  sa môže náš kraj pochváliť spolu piatimi cenami v kategórii od 15 – 25 rokov, od 25 – 60 rokov, ale aj v insitnej tvorbe. Medzi najlepších výtvarníkov v tomto roku patria Miroslav Kotora z Kostoľan nad Hornádom (Košice-okolie), Andrej Szilágyi a  Dominika Martinová z Košíc, Adam Hrehor z Boliarova (Košice-okolie) a Ján Timko zo Smižian. Na Trenčianskom hrade, kde bola výstava inštalovaná, vystavovalo svoje diela spolu 19 autorov z Košického kraja.

V oblasti zborového spevu nás reprezentovali na prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva: Detský spevácky zbor Nádej z Košíc a Košický detský spevácky zbor, ktoré sa umiestnili v striebornom pásme. Z dospelých speváckych zborov sa v celoštátnej súťaži Viva il canto umiestnil domáci spevácky zbor Chorus Iglovia zo Spišskej Novej Vsi v striebornom pásme a Zbor sv. Michala z Michaloviec v bronzovom pásme.

Žáner neprofesionálnej inštrumentálnej hudby je zastúpený celoštátnou súťažou Divertimento musicale, kde sa v zlatom pásme umiestnilo Trio zobcových fláut z Gelnice.

K záujmovo-umeleckej činnosti patrí aj oblasť divadla. Práca s talentovanými deťmi sa uplatňuje aj pri prehliadke detskej dramatickej tvorivosti. Na celoštátnej súťaži Zlatá priadka Šaľa sa predstavil Detský divadelný súbor Malina z Košíc, na prehliadke Divadla dospelých hrajúcich pre deti pod názvom Divadlo a deti   v Rimavskej Sobote účinkovalo Divadlo poézie Čiapka z Michaloviec. Obidva súbory zaradila odborná porota do bronzového pásma.

Z malej krajskej scénickej žatvy divadelných súborov Košického kraja  postúpilo na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš Divadlo  G z Trebišova, ktoré sa v súťažnej kategórii Tradičné prúdy divadla umiestnilo v striebornom pásme.

Košický kraj patrí medzi národnostne zmiešané územia. Pre divadelné súbory sa každoročne koná krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku, z ktorej sa nominujú súbory na celoštátnu prehliadku Podunajská jar  organizovanej v Dunajskej Strede. V kategórii Divadelníci získal mimoriadnu cenu poroty a umiestnenie v  zlatom pásme DS Varázskerék z Kráľovského Chlmca, v bronzovom DS Hajnalka z Veľkých Kapušian. V striebornom pásme sa v kategórii Bábkari umiestnil DS Mustármag z Malého Horeša a v kategórii Činohra DS Gyöngyöcske z Biela (Trebišov). 

Medzi najstaršie súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých nesporne patrí Hviezdoslavov Kubín, ktorého 65. ročník sa konal už tradične v Dolnom Kubíne.

Medzi našich najúspešnejších recitátorov, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme v jednotlivých kategóriách patrili : Lýdia Mikušáková z Košíc, Adela Leibiczerová zo Spišskej Novej Vsi, Alfréd Tóth a Filip Pavúk z  Košíc, v striebornom pásme : Darja Mačingová z Malej Idy (Košice-okolie), Dávid Polan a Arian Tahzib z Košíc, v bronzovom pásme sa umiestnil Branislav Lacko z Košíc a Detský recitačný súbor Regetka pri ZŠ Ruskov (Košice-okolie).

Okrem úspechov dosiahnutých na súťažiach bola ocenená aj práca  odbornej pracovníčky Helgy Tomondyovej pre oblasť tvorivých umeleckých aktivít z Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria. Mimoriadne ocenenie  Národného osvetového centra jej bolo udelené za dlhoročnú systematickú starostlivosť o rozvoj amatérskej fotografickej tvorby, ktoré si prevzala v Bratislave pri príležitosti konania II. ročníka festivalu neprofesionálneho umenia TVOR-BA 2019 a Dňa osvetových pracovníkov. 

Táto stručná rekapitulácia ocenených jednotlivcov a kolektívov z rôznych regiónov nášho kraja potvrdzuje, že Košický kraj disponuje silným potenciálom tvorivých ľudí vo všetkých vekových kategóriách a vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti, ktorý je potrebné naďalej rozvíjať prostredníctvom súťažných, ale aj vzdelávacích podujatí. 

Kultúrno-osvetové zariadenia v pôsobnosti KSK oslovili v roku 2019 prostredníctvom 210 zrealizovaných tvorivých dielní vyše  5200 účastníkov a v rámci  83 vzdelávacích aktivít  takmer 1700 záujemcov.

O kvalitné zabezpečenie všetkých podujatí  sa starajú odborní pracovníci, metodici pre jednotlivé oblasti, ktorí v súčinnosti s inými organizáciami ako Národné osvetové centrum v Bratislave, ale aj školami, občianskymi združeniami a inými kultúrnymi  zariadeniami vyhľadávajú a podporujú talenty, čím prispievajú k ich prezentácii a sebarealizácii, ale aj rozšírenej ponuke hodnotných kultúrnych podujatí v Košickom kraji.