Charakteristika

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

je rozpočtovou organizáciou zriadenou 1. januára 2009 so sídlom v Moldave nad Bodvou. Súčasťou organizácie je Hvezdáreň a planetárium v Medzeve a od roku 2015 aj pracovisko v Košiciach.

Hlavným    poslaním   a   cieľom    činnosti    Kultúrneho centra   je poskytovanie poradenských, metodických služieb, realizácia kultúrno-osvetovej činnosti v Košickom kraji a organizovanie tvorivých aktivít v oblasti  tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávania, záujmovo umeleckej činnosti a výstavnej činnosti.

 

Predmetom činnosti Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria ako vybraného osvetového zariadenia s krajskou pôsobnosťou je  vykonávať :

 • odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno – osvetovú činnosť na území Košického samosprávneho kraja (podľa § 6 od.1 písm. c) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti)
 • za Košický samosprávny kraj je poverené viesť evidenciu – krajský zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území KSK (podľa § 6 od.1 písm. d) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti)
 • koordinačnú činnosť v oblasti uchovávania, ochraňovania a sprístupňovania hodnôt hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva tradičnej ľudovej kultúry
 • osvetovú činnosť pre územie mesta Košice, obce a mestá Údolia Bodvy a Rudohoria
 • plniť úlohy a vystupovať ako koordinačné stredisko pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry a osvetovej činnosti v KSK
 • plniť úlohy a propagovať medzi širokou verejnosťou poznatky z oblasti astronómie a príbuzných vied
 • vykonávať výchovnú a popularizačnú činnosť, záujmovú prácu s mládežou, poskytovať metodickú pomoc pre astronomické krúžky, pri exkurziách robiť demonštrátora programov a pozorovaní

Ciele Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR):

 • dbať na rozvíjanie tradičnej ľudovej kultúry a jej uchovávanie pre ďalšie generácie
 • podporovať organizovanie  podujatí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • oživiť  zabudnuté  remeslá a prezentovať aktívnych remeselníkov
 • podchytiť, rozvíjať talenty  a podporiť  tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov a prezentovať ju prostredníctvom výstav doma aj v zahraničí
 • spolupracovať  s jednotlivcami a kolektívmi záujmovo-umeleckej činnosti v Košiciach a v obciach a mestách Údolia Bodvy a Rudohoria
 • podporovať výmenu kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce

 

Aktivity Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria sú zamerané na organizovanie kultúrno-osvetových podujatí:

 • festivaly vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti, tvorivé dielne, školy tanca pre širokú verejnosť
 • postupové súťaže, prehliadky a výstavy regionálneho a krajského charakteru
 • prednášky a besedy zamerané na oblasť astronómie pre všetky typy škôl