Evidencia kolektívov a jednotlivcov ZUČ v KSK

Podmienky evidencie kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na území Košického samosprávneho kraja

Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 189/2015 Z. z. (§ 6 ods. 1 písm. c) ) o kultúrno-osvetovej činnosti, poveril Košický samosprávny kraj (ďalej KSK) dňa 16. 10. 2015 vedením evidencie kolektívov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (ďalej KCÚBaR), rozpočtovú organizáciu s krajskou pôsobnosťou, zriadenú KSK.

KCÚBaR vedie evidenciu na území Košického samosprávneho kraja zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (folklóru, hudby, spevu, tanca, výtvarníctva, fotografie, filmu a divadla), zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zo zoznamu. Údaje zo zoznamu poskytne Národnému osvetovému centru v Bratislave, ktoré je poverené vedením centrálneho zoznamu v rámci Slovenska.

Dajte o sebe vedieť

Evidencia poskytuje možnosť organizátorom kultúrnych podujatí priamo osloviť zaevidovaných umelcov, vyzvať ich k spolupráci a využiť ich služby. Zároveň  umožní jednotlivcom a kolektívom prezentovať sa aj v inom kúte Slovenska či v zahraničí. Pre aktérov z rôznych oblastí záujmovo-umeleckej činnosti je tu šanca dozvedieť sa  o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré organizujú kultúrno-osvetové zariadenia a taktiež zúčastniť sa ich. Evidencia je verejne dostupná, dobrovoľná a bezplatná.
Záujemcovia sa môžu evidovať elektronicky na našej webovej stránke, pričom podmienkou je vlastná emailová adresa, alebo vyplnením nasledujúceho tlačiva:

Vyplnená tlačivá je potrebné zaslať na adresu: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou, alebo na adresu Hrnčiarska 9, 040 01 Košice.

Vyplnením  formulára súhlasíte s registráciou žiadosti pre účely zápisu do zoznamu jednotlivcov a potvrdzujete, že uvedené údaje sú pravdivé.