Výtvarné spektrum Košického kraja 2020

je postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci zo všetkých okresov nášho kraja. Ponúka možnosť autorom prezentovať a konfrontovať svoju tvorbu pred širokou verejnosťou, vyhľadávať a rozvíjať  talenty a zároveň zapájať ich do súťažného hnutia v rámci Slovenska. Súťaž každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum  v Bratislave, realizátorom krajského kola pre Košický kraj je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorého zriaďovateľom je kraj. Do spolupráce sa tento rok zapojilo aj ďalšie župné zariadenie,Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde sa výstava uskutoční. 

Priestory Historickej účelovej budovy na Nám. Maratónu mieru 2, privítajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie v termíne od 8. do 30. júla 2020, ktorým ponúknu prehliadku výtvarných diel širokého tematického zamerania, ale aj zastúpenia rôznorodých techník od výtvarníkov z Košického kraja.

Krajskej súťaži predchádzali regionálne kolá, ktoré organizačne zastrešili kultúrno-osvetové zariadenia v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach a Kráľovskom Chlmci. 

Do tohoročnej súťaže sa zapojilo 77 autorov s počtom 200 výtvarných diel. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov : Eva Čarnoká, členovia Adrián Bačo a Júlia Zelená, hodnotila práce podľa propozícií, v jednotlivých vekových skupinách od 15-25 rokov a nad 26 rokov, ako aj v kategóriách – maľba, kresba a grafika, plastika a v osobitej  kategórii – insitná maľba. Medzi najmladších autorov patrí 16 ročná autorka z Košíc Janka Homzová, najstarší 85 ročný seniorský výtvarník v tejto súťaži je Július  Plutko z Michaloviec. Po zvážení všetkých hodnotiacich kritérií odporučila porota vystaviť 97 diel od 68 autorov.  Predsedníčka poroty E. Čarnoká hodnotí tento ročník slovami : „Je potešujúce konštatovať, že tento formát výtvarnej súťaže si našiel svoje opodstatnenie ako na regionálnej, krajskej, tak aj na celoslovenskej úrovni, čoho jasným dôkazom je aj z roka na rok rastúca kvalita prihlásených diel, ako aj záujem nových autorov  zapojiť sa do súťaže. Okrem klasických tém, z ktorých má stále prevahu krajina sa lokálne objavili aj nové témy spracované súčasným výtvarným jazykom. Tak ako po minulé roky, aj tento rok boli rozhodujúcimi kritériami výberu prác na krajskú výstavu a na ocenenie autenticita a originalita práce, osobitosť výtvarného stvárnenia ako aj technické prevedenie či sila výpovede diela. Porota brala do úvahy aj vývoj, osobné napredovanie, či naopak mechanické opakovanie, stagnáciu v dielach prihlásených autorov, ktorí sa súťaže pravidelne zúčastňujú. Veľký dôraz kládla na schopnosť autorov vyjadriť prostredníctvom tvorby svoj vlastný názor, emócie a myšlienky.“ Súčasťou podujatia budú aj rozborové semináre s členmi odbornej poroty určené účastníkom súťaže, ktoré majú napomôcť usmerniť autorov tak, aby vedeli, ktorým smerom  je zaujímavé v budúcnosti sa v ďalšej tvorbe uberať. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov si najúspešnejší autori prevezmú ocenenia za svoju tvorbu.

Porota mala neľahkú úlohu vybrať na výstavu tie najlepšie diela z tak veľkého počtu predložených prác a oceniť tie, ktoré postúpia na 57. ročník celoštátnej  súťaže Výtvarné spektrum do Dubnice nad Váhom, kde ich opätovne čaká hodnotenie, ale  už v konkurencii výtvarných prác z celého Slovenska. 

Priaznivcov výtvarného umenia, ktorí si nenechajú ujsť práce výtvarníkov na výstave Výtvarné spektrum Košického kraja 2020, čaká nielen pestrá nádielka výtvarne zaujímavých diel ale aj hodnotný umelecký zážitok.

www.kcubar.sk
Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.