Na tej lúke, na zelenej 2019

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je podujatím detských folklórnych súborov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky. Hlavným cieľom prehliadky je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry .
Organizátorom regionálneho kola v Košiciach je Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Súťažná prehliadka sa konala 14. marca 2019, v čase o 11,30 – 13,30 v priestoroch Kasárne/KULTURPARK, Kukučínova 2, v Košiciach, v budove Alfa.
V Košiciach sme mali možnosť vidieť súťažiace kolektívy z okresu Košice a Košice okolie, Sobrance, Trebišov, Michalovce.
Víťazi regionálneho kola postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať
13. apríla 2019 v kultúrnom dome obce Buzica.

VÝSLEDKY regionálneho kola v Košiciach
Výsledky všetkých regionálnych kôl v KSK