HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 – regionálna postupová prehliadka v prednese poézie a prózy IV.-V. kategórie a divadiel poézie pre Košice a Košice-okolie.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku, ktorá sa koná každý rok.

V roku 2017 sa uskutoční  63. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, ktoré je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.  Jej hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskych recitátorov, recitačných kolektívov a divadiel poézie.
Hviezdoslavov Kubín je umeleckou súťažou, určenou deťom, mládeži a dospelým v piatich vekových kategóriách a má postupový charakter od regionálnych a krajských kôl až po celoštátne. Najlepší, víťazní účastníci celoslovenského kola sú vyberaní na Scénickú žatvu v Martine, Kremnické gagy v Kremnici, ako aj na ďalšie celoštátne a medzinárodné podujatia (Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí, ČR).
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií.

Regionálna postupová prehliadka sa uskutoční dňa 22. marca 2017 od 8.15 na ZUŠ Bernoláková 26 v Košiciach.

Propozície

Prihláška

Výsledky