Ochrana osobných údajov

Je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.“)

informácia o spracúvaní osobných údajov

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na určenú zodpovednú osobu v zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., a to písomnou formou:

e-mail: informacie@kcubar.sk