NA KOŠICKEJ TURŇI 2018

Milé/milí vedúce/vedúci speváckych skupín a speváčky, speváci!

Vzhľadom na úpravu organizačného zabezpečenia postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum, tohtoročná prehliadka Na košickej Turňi nebude súťažného charakteru. Nesúťažná prehliadka bude organizovaná podobne, ako v predchádzajúcom roku. Plánujeme však rozšíriť metodickú prípravu s cieľom pomôcť účastníkom dosiahnuť úroveň interpretácie v súlade s pripravovanými propozíciami.

Postupová súťaž bude organizovaná v prvom polroku 2019, o čom Vás budeme v predstihu informovať.

Preštudujte si prosím propozície a prihlášky posielajte do 15. septembra 2018 na uvedenú adresu v dokumente.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

prihláška         propozície